Hopp til innhold

Vedtekter

Lover for Hygenringen stiftet 16.04. 1999

Vedtatt av årsmøtet den 05.08.2017

Lovene er godkjent av NHKF den 18.08.2017   

Kap 1 Innledende bestemmelser   

§1-1 Organisasjon og virkeområde   

Raseringens navn er Hygenringen, og forkortes til HR. Ringen er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. HR er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt). Raseringen forplikter seg også til å ha regler som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NHKFs lover og bestemmelser og ikke å handle motstridende mot disse.   

Raseringen arbeider med oppgaver vedrørende rasen Hygenhund.   

Raseringen har verneting der leder bor.

§1-2 Formål   

Hygenringen har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Hygenrasen. Hygenringen skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner    

Raseringens organer:     

 • Årsmøtet   
 • Ekstraordinært årsmøte   
 • Styret    
 • Valgkomite
 • Revisorer   
 • Avdelinger   

Kap 2 Medlemskap og krav til dette   

§2-1 Medlemskap   

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade raseringen og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i raseringen. Person nektet tatt opp som medlem kan anke avslaget til NKK’s Appellutvalg.    

§2-2 Medlemskontingent    

Alle enkeltmedlemmer med fullt medlemskap i NKK, harehundklubb og rasering, skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF fastsatt av NHKFs Representantskap samt kontingent til harehundklubb fastsatt av klubbens årsmøteog rasering slik de bestemmer. Medlem kun i Hygenringen betaler bare kontingent til ringen.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.    

§2-3 Medlemsplikter   

Medlemmene er forpliktet til å støtte Hygenringen og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Hygenringen, NHKF og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller raseringen hva gjelder internt regelverk.   

§2-4 Opphør av medlemskap   

Medlemskap i Hygenringen opphører ved:   

 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av Hygenringens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK (gjelder ikke for dem som kun er medlem i Hygenringen)
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, kap. 7
 5. Vedtak om eksklusjon i raseringen

§2-5 Disiplinær reaksjoner    

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.   

§2-6 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser.

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til raseringen. Styret kan i tillegg påskjønne personer som har ytet raseringen spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt.

Kap 3 Organisasjon   

§3-1 Høyeste myndighet   

Hygenringens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 01.09.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av raseringen (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet, er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett   

Alle raseringens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker vedrørende NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokal harehundklubb + raseringen.

Alle medlemmer over (15 år) har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.   

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.   

På HR sitt årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

§3-3 Innkalling                    

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.        

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.   

Styrets forslag til dagsorden skal følge med innkallelsen.

Disse dokumentene skal de følge med den personlige innkallelsen, dersom de ikke legges synlige på raseringens hjemmeside innen samme frist:

- Årsberetning                   

- Regnskap med revisors beretning                   

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.                   

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.   

§3-4 Årsmøtets oppgaver.   

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne eller underkjenne innkallingen, beslutte dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Behandle regnskap med revisors beretning
 5. Behandle budsjett for neste år
 6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
 7. Behandle og fatte vedtak i alle saker på dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
 8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 9. Velge:
 • Leder for 2 år   
 • Nestleder for 2 år   
 • Kasserer for 2 år
 • 2 styremedlemmer for 2 år    
 • 1 varamedlem for 1 år   
 • 2 revisorer for 2 år.   
 • Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 3 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i raseringen.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.2

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker kan behandles.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.   

Kap 4 Styret m.v.   

§4-1 Styret   

Styret er Hygenringens høyeste myndighet mellom årsmøtene.    

§4-2 Vedtak og representasjon   

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.   

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoller over styremøtene og de

skal være tilgjengelige for medlemmene, NHKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å   

 • lede Hygenringen mellom årsmøtene   
 • avholde årsmøte   
 • drive Hygenringen i samsvar med foreningens formål   
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet   
 • oppnevne komiteer og representanter for Hygenringen, og utarbeide retningslinjer
 • velge/oppnevne sekretær m.fl. dersom styret skal konstituere seg selv
 • oppnevne representanter for HR til NHKF’s representantskapsmøte.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer   

§5-1 Valgkomite    

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.   

§5-2 Revisor   

Årsmøtet velger 2 revisorer. Revisorene reviderer regnskapet og avgir beretning til årsmøtet.   

Revisorene bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.       

Kap. 6 Diverse bestemmelser   

§6-1 Lovendringer    

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKF for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.   

§6-2 Tolking av lovene   

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.   

§6-3 Oppløsning   

For å oppløse Hygenringen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.   

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål.Søk i hjemmesiden
søk …