Hopp til innhold

RAS

Innledning
Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) organiserer drivende hunder i FCI-gruppen 6/4 som kan brukes til jakt på hare, rådyr, hjort, rev og andre rovdyr. NHKF har opprettet 10 avlsråd for de 10 mest anvendte harehundrasene vi benytter i Norge; 8 for langbeinte hunder, og 2 for småhunder som foruten jakt på hare og rev også kan brukes til jakt på rådyr og hjort (beagle og drever). Det er for disse 10 rasene det er utarbeidet RAS.

Hygenhund

Rasens historie; bakgrunn og utvikling

Rasen hygenhund er en Norsk harehundrase som har vært brukt som drivende hund på tradisjonell hare- og revejakt. Hygenhund-rasen kan sies å ha sitt opphav fra prokurator Hans Fredrik Hygen som ble født på Odals Verk i 1808. H.F Hygen ble allerede som unggutt sterkt interessert i harejakt og harehunder gjennom sin far som også var en ivrig harejeger og bestyrer ved verket. Hans far hadde meget dyktige hunder av de i begynnelsen av forrige århundre meget ansette Odalshunder.

Da Hygen var ferdig med sin utdanning omkring 1929, var faren død, og hundene spredt. Han fikk derfor ikke anledning til, som han hadde ønsket, å bygge videre på denne gamle rase. Etter å ha prøvd forskjellige, og undersøkt hva som fantes av gode harehunder i de nærmeste distrikter, fikk han høre om en hundestamme i Urskog. Av denne stammen kjøpte han sin første tispe i 1830 – Diana. Diana var middels stor, sped og lett av bygning med store ører, og var av farge kastanjebrun med hvite tegninger. Hun fikk flere kull og ble stammor for hans videre oppdrett. Det antas fra anerkjent hold på den tiden, at Hygen var den første her i landet som begynte med rasemessig oppdrett av harehunder.

Omkring 1832-34 ble Diana paret med den hvite og rødflekkete Spillop, til gårdbruker Nygård i Asker. Avkommet ble fortrinelig, sies det, og selv beholdt Hygenhund tispa Klinge. Også hun spedlemmet som moren og grågul og hvit av farge. Etter hvert flyttet H.F. Hygen til Ringerike. Her fant han flere sorte harehunder av Ringerikstypen han valgte å parre sine tisper med. Først i 1862-65 fant Hygen for annen gang en hvit og rød hund til parring. Det var Alarm, tilhørende lensmann Kahrs. Alarm var slående lik Spillop han selv brukte i avlen 30 år tidligere. Fra Alarm og senere parringer med hunder av samme type og avstamming, kom fargen rød og hvit, eller omvendt inn i Hygens hunder. Sort og brunt forekom likevel på noen valper i de fleste kull. Dette er slik vi fortsatt ser i dagens hygenhund avl. Etter hvert tok sønnen A.B. Hygen over oppdrettet med sin Klinge IV. På den tiden var rasen kommet nokså nære den type vi har i dag, men var tettere bygget, lavere og lengre i kroppen og mer bred-bringet.

Andre ivrige Hygenhund-oppdrettere sist på 1800-tallet må nevnes S. Overn og Trond Enger. De laget i fellesskap et kull mellom sort brune Siri til Overn og rød hvite Klang til Enger hvor resultatet bl.a. ble den berømte Findop 675, som igjen ble en av rasens fornemste matadorer. Enger fikk i sin tid Løvenskjolds pokal for sitt Hygenhund oppdrett. Det var også på den tid at grunnlaget for hygenhunds eksteriør ble opptrukket.

Noen rasestandard fantes ikke før,”Specialklub for norske harehunde” ble stiftet i 1902. Klubben ble dannet for å redde stumpene av det som var igjen av”de norske harehunder”.

På samme tid kom stambokføring av hundene i gang. Standard av 1902 for hygenhund ble i grove trekk stående til 1927. Sterke krefter i NKK hadde den formening at avlsmessig var hygenhunden en for liten rase for fornuftig avl og at hygenhund og dunker derfor burde slås sammen til en rase. I 1925 ble hygenhund-rasen, tross sterke motforestillinger i harehund-miljøet, slått sammen med dunker av Norsk kennel Klub og kalt Norsk Harehund. Noe som varte til 1934 da rasene ble skilt igjen med hver sin standard. Sammenslåings-perioden fikk ikke den effekt som tilsiktet idet de fleste oppdrettere valgte å være tro i mot sine raser. Noen parringer mellom dunker og hygenhund ble foretatt og den svarte fargen som nærmest var borte festet seg i rasen igjen. Dette ble sett som et positivt resultat av sammenslåingen idet ensidig avl på rødgul hygenhund etter hvert ga et dårlig hårlag og fargen ble blass og gul. Jevnlig innslag av svart farge ga et bedre hårlag noe Bernt Hygen påpekte i en artikkel allerede i 1903. Etter 1934 har hygenhund og dunker vært 2 atskilte raser, men har naturligvis en del fellestrekk ut fra deres bakgrunn. Losmålet til hygenhund har fra første stund vært spesielt med en vakker lys klang. Fargemessig har rasen det meste av tiden vært rød med hvite tegn. Enkelte individer var sorte og hvite eller hvite med røde eller sorte tegninger. Særlig målet til hygenhundene har gjort at mange harejegere likte rasen og fikk en forkjærlighet for å holde seg med hygenhund. Interessen for de norske rasene hygenhund, dunker og haldenstøver holdt seg helt fram til midten av 1960-tallet med årlig registrering på ca 1000 hunder Da begynte de utenlandske harehundrasene å gjøre sitt inntog for fullt.

Overordnet mål for rasen

Overordnede avlsmål for Hygenhund-rasen er å opprettholde en sunn og sterk jakthund med god jaktlyst, forankret i rasestandarden, Hygenhunden skal foredle sitt rasepreg og det spesielle lyse, klangfulle losmål rasen er kjent for som gjør den unik blant harehundene.

Rasens populasjon

Populasjonsstørrelse

I perioden, 2000-2012, ble det født og registrert 457 Hygenhund valper. Dette gir i snitt 35 valper årlig.

 I perioden 2012-2021 er det født 369 valper, det gir i snitt 37 valper årlig.

Gitt en levealder på hundene på 11 år, og med et frafall underveis av ulike årsaker på 10%, vil en estimert Hygenhund populasjon pr. 2021 bestå av ca. 370 levende individer.

Gjennomsnittlig kullstørrelse

For perioden 2012-2021 er det født 52 kull med til sammen 369 valper. Kullstørrelsen blir i snitt 7 valper siste 10 års periode.

For perioden 2000 – 2012 lå kullstørrelsen i snitt på 6,4 valper (457 valper i 71 kull)

For perioden 1990 – 1999 lå kullstørrelsen i snitt på 5,0 valper (427 valper i 86 kull)

Innavlsgrad

Dagens Hygenhund har en svært lav innavlsgrad med snitt på 1,9%. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde bredde og genetisk variasjon for en frisk og sterk rase. Som et produkt av dette ser vi at kullstørrelsene øker med friske og fine valper. Gjennomsnittlig innavlsgrad i perioden 2012 – 2021 var 2,1%. fordelt på 52 kull. Fra 1990 – til 2018 er det frosset ned sæd fra 14 utvalgte Hygen hannhunder. Disse kan brukes etter ca.10 år ved nødvendighet for i hovedsak å opprettholde lav innavls prosent og for å forsterke de rasetypiske egenskapene til Hygenhund. Innkryssing av andre harehund raser er også foretatt for å øke   genetisk variasjon i rasen. Det er i perioden 1978-2021foretatt innkryssing med totalt, Dunker 8 kull, Finskstøver 3 kull og Hamiltonstøver 1 kull. I 2018 ble siste innkryssing foretatt med 1 kull Finskstøver.

Ingen parrings kombinasjoner med innavlsgrad mer enn 6,25% kan bli godkjent av avlsrådet.

Bruk av avlsdyr

Det er lagt vekt på å spre avlen på flest mulige individer fra dokumenterte gode kull. Dette for å oppnå størst mulig genetisk variasjon i rasen Det kan ikke anbefales at et individ, tispe eller hanhund, har flere enn 25 avkom. Det vil bli lagt vekt på å holde innavlsprosenten lav og bredde avlen mest mulig. Innkryssing av annen rase vil fortsatt vurderes forløpende. Etter noen år med innkryssinger ser vi at det påvirker de rasetypiske særtrekk og egenskaper. Av positive ting kan nevnes: Bedre bakbensvinkler og mindre korsbåndskader, mørkere øyenfarge. Av negative ting: Gjennomsnittshøyden er økende, og noen individer er over maks mål. Hodene har blitt mer støverpregede. Noen er også for lange i kroppen. Noen har grovt losmål. Rasens karakteristiske lyse klangfulle losmål vil ha høy prioritet i videre avlsarbeid. Bruk av nedfrossen Hygenhund sæd vil brukes i enkelte kombinasjoner for å befeste og forsterke det rasetypisk for Hygenhund. Fremtidige innkryssinger skal vurderes nøye for å oppnå best mulig rasetypiske egenskaper. Det vil bli lagt vekt på å bruke de mest rasetypiske individene fra et kryssingskull for raskest mulig oppnå individer av rasetypisk karakter med stor jaktlyst. Dette må tas hensyn til i det videre avlsarbeid.

Det er nå ikke noen krav til kjent HD-status for avl på Hygenhund. Avlsrådet kan allikevel på enkelte linjer kreve kjent HD-status for å gi godkjenning til parring.

Avlsrådet utarbeider årlig en hannhundliste hvor kvalifiserte hannhunder er anbefalt til parring. Kriterier er klinisk friske hunder med godt og stabilt lynne, jaktpremierte med målbruk minimum  vektal 3 poeng i fot- og tapsarbeid, samt Excellent/ Very good på utstilling. Kriteriene kan fravikes for å bevare utgående linjer og for å tape genetisk variasjon, evt. spesielle årsaker. Kriterier for tisper er klinisk friske hunder med godt og stabilt lynne, bør også være jaktpremiert, men er ikke et krav hvis avlsråd kjenner til de jaktlige egenskaper.

Innhenting av avlsmateriale fra andre land

Hygenhund er formet og foredlet i Norge og er rasens hjemland. Historiske fakta er at harehunden kom til Norge fra Europa. Vi vet at vi som nasjon som harejegere med våre hunder er svært få til sammenligning med det totale antall av harejeger med hund i resten av Europa. Ved søk på internett finner vi hunder som er svært like med vår rasestandard, både eksteriørmessig og i form av mål og målbruk til Hygenhund. Det er ønskelig å utforske og kartlegge om det er mulig for vår rase å innhente avlsmateriale som passer bedre til vår rasestandard enn det vil være ved å bruke kjente raser i Norge.     

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Kort:

Stimulere til avl med lavest mulig innavlsgrad for å oppnå flest mulige effektive individer.

Dokumenter enkeltindivider i rasen, helse, gemytt, jaktlig og eksteriørt.

Stimulere Hygenhundeiere til å delta på utstilling og jaktprøver.

Aktiv avlsarbeide for å få eiere av Hygenhund til å ha kull på sine tisper.

Produsere minst 40 -50 valper årlig.

Aktivt å arbeide for å formidle valpene ut blant harejegere.

Markedsføre rasen på utstillinger, jaktprøver, i bladet Harehunden og generelt på sosiale medier.

Lang:

Opprettholde en sunn og frisk Hygenhund med sine gode jaktegenskaper og spesielle losmål i henhold til rasestandarden.

Målrettet å arbeide for å markedsføre og promotere Hygenhund for å produsere og selge valper for å øke rasestørrelsen.

Prioritering og strategi for å nå målene

Digitalverktøy for slektskapsforhold med beregnet innavlsgrad for alle kombinasjoner på levende individer i rasen er ferdigstilt. Data for hvert år plottes inn for å holde oversikt med innavlsgrad i rasen.

Utarbeide og foreta en unghund-granskning.

Utarbeide digitalt verktøy for dokumentasjon av jakt og eksteriør egenskaper på enkelt individ nivå.

Engasjere og inkludere Hygenhund eiere.

Kartlegge om det er mulig for vår rase å innhente avlsmateriale i utlandet som er nærmere vår rasestandard og jaktegenskaper som vårt særegne losmål.

Avlsrådet plikter å holde seg godt orientert om rasen og individene i rasen. Samarbeide med rasering og medlemmer/eiere, spre informasjon og motivere. Søke kunnskap og kompetanse i anerkjente kunnskapsmiljøer, samarbeide med NHKF, NKK, NVH og Norsk genressurssenter.

Helse

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen

Hygenhunden er en frisk hunderase med svært få sykdomstilfeller av mindre alvorlige karakter. Dette er vi bevisst og er svært opptatt av å bevare denne tilstand for vår rase. Hygenhund er en liten rase som fra tid til annen trenger å øke den genetiske variasjonen. Utfordringen vår er når vi må gå til innkryssing av andre harehund-raser i Norge, som har et langt mer komplekst sykdomsbilde i sine raser. Faren for en innkryssing med individ som er sykdomsbærer og som oppdages først i senere ledd vil være fatal for vår lille rase.

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter

Det er loggført sykdomstilfeller tilbake til 2010, det er kun 5 registrerte tilfeller. Dette er svært liten grad av sykdom i rasen.

Det var tilfelle av sykdommen epifysedysplasi i rasen rundt år 2000. I godt samarbeid med veterinærhøgskolen har vi klart å avle oss gjennom den utfordringen, og nå har ikke rasen noen store helseproblemer/defekter.

 I dagens populasjon har ikke Hygen-rasen noen alvorlige sykdommer å stri med. Det har vært noen få tilfeller av allergi, disse få følges og utelukkes fra avl. Det fødes fortsatt noen individer med haleknekk, samt enkelt tilfeller av hannhunder med en testikkel.

Det er ikke lenger krav til kjent HD-status for Hygenhund. Ved siste måling, 2012, var gjennomsnittlig 82% fri for HD.

Forekomst av reproduksjonsproblemer

Reproduksjon ser meget bra ut, vi har en økende tendens i kullstørrelse. Har forekommet enkelt tilfelle av sterile hannhunder, fortrinnsvis ved bruk av eldre hannhunder. Anses ikke som noe omfattende problem.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Under planlegging av kull så må vi være bevisst på å ikke blande mulige bærere av epifysedysplasi mot hverandre. Unngå å bruke hunder med kjente defekter i avl.

Prioritering og strategi for å nå målene

God kjennskap og dokumentasjon til individer som benyttes i avl.

Kartlegge status på genetisk variasjon i rasen.

Oppfordring til at Hygen-paringer skal innom avlsrådet til vurdering før evt. parring. Ingen kull som ikke er godkjent eller anbefalt av avlsrådet vil bli promotert eller lagt ut på Hygenringen sin hjemmeside.

Mentalitet og bruksegenskaper

Hygenhunden har i dag meget god mentalitet. Det sees sjelden eller aldri aggressive hunder og rasen betegnes som harmonisk, stø og rolig. (kan vel skrives bedre)

Jaktlig har Hygenhunden god fremgang, og viser at rasen presterer i toppen blant støverrasene.

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester

Dokumentere og kommunisere de gode jaktegenskapene til Hygenhund.

Stimulere og påvirke flere Hygenhund eiere til å delta på flere jaktprøver.

De som deltar, hevder seg minst like godt som andre raser. Premieringsprosenten er høy både på åpne og eliteprøver

Tab: Forholdet mellom antall starter og premieringsprosent på de enkelte prøvetyper for årene 2015-2019.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden

Hundeholdet i 2021 kan vel på ingen måte sammenlignes med det hundehold som var vanlig for noen få tiår tilbake. Hygenhund var kjent for å være skarpe, og var definert som den harehunden med et vaktinstinkt. I vår rasestandard tillates ingen form for aggressivitet eller unormal mentalitet. Målrettet avl i henhold til rasestandarden har utviklet rasen til en hund med gjennomgående svært god mentalitet.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Langsiktige mål.

Bevare og videreutvikle den gode mentaliteten for en stø og trygg hund.

Forbedre rasenes jaktlige kvaliteter.

Foredle rasens særegne losmål.

Beholde rasens rasepreg forankret i rasestandarden.

Kortsiktige mål

Utføre unghund-granskning.

Dokumentere enkelt individer i rasen i digital plattform.

Engasjere og motivere Hygenhund-eiere til å delta på utstilling og jaktprøver.

Etablere lokale miljøer i regionene med sammenkomster i Hygenhund-miljøet.

Prioritering og strategi for å nå målene

Innhente opplysninger fra statistikker/oppdrettere/valpekjøpere/unghundeiere slik at avlsrådet får kartlagt bruksegenskaper i rasens populasjon.

Atferd

Atferdsproblemer

Generelt sett har det vært svært lite eller ingen atferdsproblemer i rasen. Rasen fremstår som solid og trygg, også som familiehund.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Ikke nødvendig å sette opp egne mål for dette punktet da atferdsproblemer nærmest er ikke-eksisterende i rasen.

Prioritering og strategi for å nå målene

Bevist avl på klinisk friske hunder.

Kontinuerlig arbeide for å opprettholde rasens gode mentalitet.

Eksteriør

Eksteriørbedømmelser

Det er i 2020 revidert Rasestandard for Hygenhund. Der er egenskaper nå spesifisert med feil, alvorlige feil og diskvalifiserende feil. Rasekompendium er under utarbeidelse, et ekstra verktøy for dommerstanden, for en mer detaljert utdyping av riktige typer, samt feil, alvorlige feil og diskvalifiserende feil. Dette er etter ønske fra dommerstanden for en mer enhetlig bedømmelse av vår rase. Vi håper at dette vil være et godt verktøy for avlsrådet i avlsarbeide for at Hygenhund skal følge sin Rasestandard.

Overdrevne eksteriørtrekk

Det finnes ingen overdrevne eksteriørtrekk i rasen Hygenhunden. Derimot ser vi ved innkryssing av andre raser at vi får individer som avviker fra Rasestandarden med uheldig påvirkning av de rasetypiske egenskapene. Det er ønskelig med å finne en rase for innkryssing som er mer i overenstemmelse til vår rasestandard. Dette synes mulig ved å se til Europa, med de mange raser som eksisterer der.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Oppfordre hundeiere til å delta på utstilling.

Kartlegge om det er mulig for vår rase å innhente avlsmateriale i utlandet som er nærmere vår rasestandard og jaktegenskaper, som vårt særegne losmål.

Prioritering og strategi for å nå målene

Ved å sette avlsmål arbeides det kontinuerlig med rasens eksteriørtrekk.

Oppsummering

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål

Avlsrådet for Hygenhund arbeider etter de retningslinjer om avlsarbeid som er fattet av NKK og NHKF. Videre har avlsrådet utarbeidet egne avlskriterier og avlsmål for rasen. RAS vil i tillegg til dette være et godt hjelpemiddel for å bekjentgjøre og sikre kontinuitet i avlsarbeidet i rasen.

Avlsrådet for Hygenhund,

Roger Bakkerud - Kenneth Gundersen – Kjell A. Nordrum

Revidert og oppdatert av avlsrådet for Hygenhund januar 2021.